Asfalt kan være kilden til forurening!

Det er ikke usædvanligt at møde asfalt gulve i ældre ejendomme. Årsagen til, at asfalt har været anvendt i denne slags ejendomme, er, at asfalt gulv er en billig og slidstærk løsning. Asfalten har derfor ofte været brugt som et slidlag ovenpå det bærende betondæk.

Problemet er, at asfalt laget indeholder forskellige stoffer, som forurener indeklimaet og afgiver tjærelugt. Asfalt laget har som oftest ligget i mange år og har i denne periode forurenet det bærende betondæk.

Når asfalt er kilden til forurening, så er det typisk PAH, der måles for i materialer og i indeluften.

Vores flagskib, ProSeal PCB-forsegler, er med mere end 5 år i klimakamre og adskillige feltmålinger på forskelligartede cases den mest veldokumenterede PCB-forsegler på markedet.

Anerkendt testmetode, udført af Teknologisk Institut, dokumenterer 99% tilbageholdelse af PCB, selv ved forsegling af primærkilden.

ProSeal PCB-forsegler testes fortsat i klimakamre hos Teknologisk Institut, og vi opdaterer løbende på www.sealinggroup.com med de nyeste testresultater.

ProSeal PCB-forsegler tilbageholder det giftige PCB ned på molekyleniveau. Grundet produktets unikke sammensætning har det vist sig, at det også var relevant for produktet at forsegle andre typer af forurening.

Med afsæt i ovenstående har Sealing Group udvidet ProSeal-serien med en forsegler, som effektivt kan forsegle forurening fra BTEX og PAH.

Læs også rapporten, som er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut. 877078.

Teknologisk-Institut-logo_lille

PROSEAL er din garanti for veldokumenterede og testede forseglingsprodukter med helt op til 99% tilbageholdelse

PROSEAL BTEX- & PAH-forsegler er i løbende tests

ProSeal BTEX- & PAH-forsegler indkapsler mange forskellige forureningskilder som fx. BTEX og PAH (olie- og tjærelugt). Afgasningen af forureningskilden bremses på molekyleniveau ligesom med vores veldokumenterede ProSeal PCB-forsegler.

Forseglingen er diffusionsåben, således at vandmolekyler kan diffundere igennem, mens de komplekse uønskede molekyler bremses.

Vi har på mange projekter dokumenteret og fjernet lugt af olie/tjære fra betongulve.

I samarbejde med Dansk Miljørådgivning A/S har vi dokumenteret effekten af afrensning og forsegling ved BTEX-forurening. Rekvirer den fulde rapport ”DMR-sagsnr.: 2019-2335” hos Sealing Group.

Rekvirer DMR-rapport

Dansk Miljørådgivning A/S har på industrigrund, i forbindelse med forsegling af olieforurening, udført før- og eftermålinger.

Uddrag fra rapporten
Efter afrensning og forsegling viser prøvetagning, at benzenkoncentrationen er lavere end afdampningskriteriet og baggrundsniveauet i indeluften. Benzenkoncentrationen er reduceret til ca. 10% i forhold til den første målerunde, hvilket svarer til en reduktion på ca. 90%.

Efter afrensning og forsegling viser prøvetagningen, at toluenkoncentrationen er lavere end baggrundsniveauet i indeluften. Toluenkoncentrationen er reduceret til ca. 20% i forhold til den første målerunde, hvilket svarer til en reduktion på ca. 80%.

To måneder efter afrensning og forsegling er alle testede koncentrationer under Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

Det vurderes, at forurening på gulve og vægge fra de tidligere værkstedsaktiviteter, to måneder efter afrensning og forsegling, ikke længere udgør en risiko for indeklimaet i de undersøgte lokaler.

Skemaet viser, at benzenniveauet i indeluften er reduceret med ca 90%, og toluenniveauet er reduceret med ca. 80%, således at begge ligger under både afdampningskriteriet og baggrundsniveauet i indeluften. Rekvirer den fulde rapport ”DMR-sagsnr.: 2019-2335” hos Sealing Group.

Rekvirer DMR-rapport

CASE: PAH-forurenet gulv

I denne konkrete sag løb bygherre, i forbindelse med renovering af en ældre ejendom, ind i forurenede byggematerialer.

Slidlaget har forurenet betondækket, som skal bruges til beboelse og kontorer. Forureningen medførte bl.a., at der var en lugt af tjære i lokalerne.

Det oprindelige asfalt-slidlag er fjernet, men det har reelt ikke været muligt at fjerne den forurenede del af det bærende betondæk. Der er målt indhold af PAH, som overskrider grænsen for forurenende materialer.

Bygherre rådførte sig med Dansk Miljø Analyse, og bygherre besluttede sig for at forsegle betondækket for at opnå et godt indeklima.

Forseglingsarbejdet er blevet udført af et lokalt, ProSeal-certificeret og uddannet malerfirma.*

”Vi valgte at fjerne asfalt-slidlaget, som var kilde til forureningen. Den resterende forurening i betongulvet blev forseglet, fordi det reelt ikke var muligt at fjerne det bærende betongulv. Med den valgte løsning har vi sørget for et godt indeklima i bygningen”, udtaler bygherre.

FAKTA

Bygning: Ikke offentlig bygning.

Projekt: Fuldforsegling af PAH-forurenet gulv

Omfang: 480m2

Udført år: 2020

Rådgiver: Dansk Miljø Analyse

LÆS HELE CASEN HER

PRODUKTER ANVENDT

CASE: BTEX-forurenet gulv

I ældre industriejendomme, som renoveres og udnyttes til kontorer eller beboelse er det ikke ualmindeligt, at der er mindre olieforureninger i gulvet fra bygningens brug over tid.

Dette er også tilfældet med denne case, hvor bygherre har ønsket at omdanne eksisterende industrilokaler til kontorer.

I situationer som disse, er det forbundet med store omkostninger at fjerne forurening og etablere et nyt betongulv.

Forureningen bliver som oftest identificeret ved, at der lugter af olie. I den konkrete sag, er det faktisk en kraftig lugt af olie, som har startet projektet.

Ejendommen har tidligere været brugt til forskellig industri, bla. som autoværksted. Der er blevet målt indhold af BTEX i indeklimaet, som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

Bygherrerådgiver rådførte sig med Dansk Miljørådgivning A/S og besluttede sig for at forsegle betondækket for at opnå et godt indeklima.

Efter afrensning og forsegling er alle værdier bragt ned under Miljøstyrelsens afdampningskriterier, og lokalerne er taget i brug.

Forseglingsarbejdet er blevet udført af et lokalt, ProSeal-certificeret og uddannet malerfirma.*

”Vi har valgt en forseglingsløsning på vores projekt. Vores forurening er relativ lille, og vi synes, at løsningen har været optimal i vores situation.

Med forseglingsløsningen har vi sørget for et godt indeklima i bygningen til en fornuftig økonomi. Alternativet var en omkostningstung fjernelse og genetablering af hele betongulvet”, udtaler bygherrerådgiver.

FAKTA

Bygning: Ikke offentlig bygning.

Projekt: Fuldforsegling af BTEX-forurenet gulv

Omfang: 210m2

Udført år: 2020

Rådgiver: Dansk Miljørådgivning A/S

LÆS HELE CASEN HER

PRODUKTER ANVENDT

Vil du vide mere om PAH- eller BTEX-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PAH-, BTEX- eller PCB-forsegling, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP