PCB-guide

PCB-guide

By |2022-01-19T17:01:09+00:0014/08/2020|Oplysning, PCB-forsegling|

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse af Poly-Chloride Biphenyler. Stoffet er en miljøgift, som blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977. PCB blev bl.a. brugt i fugemasser og termoruder på grund af stoffets gode tekniske egenskaber: god isoleringsevne, stor kemisk og termisk stabilitet, gode smøreegenskaber, lavt damptryk samt lav brændbarhed.

Hvad er det farlige ved PCB?

PCB er et svært nedbrydeligt, organisk stof, som afgasser og afdamper til indeklimaet og de omkringliggende byggematerialer og inventar. PCB i indeluften kan hverken ses, lugtes eller smages, men eksponeringen ved indånding er farlig for mennesker, ligesom støv med PCB-indhold, formodentlig, også er.

Hvilke sundhedsskadelige effekter har PCB?

Der er en række skadelige langtidseffekter for menneskers helbred ved at opholde sig i bygninger med PCB i indeluften. Der er evidens for påvirkning af nervesystemet, hormonsystemet (herunder fertiliteten) og forekomsten af endokrine sygdomme samt påvirkning af immunsystemet. Der er ligeledes evidens for, at PCB er kræftfremkaldende.

Hvad skal jeg gøre i forhold til PCB?

Først og fremmest skal du forholde dig til, om du driver, ejer eller benytter bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Er det tilfældet, kan du på en enkel måde få foretaget en måling af PCB-koncentrationen i indeluften i bygningen for at sikre, at du ikke udsætter brugerne for PCB.

Hvordan kan jeg få målt PCB i min bygning?

Du kan lade en professionel gennemgå huset og tage prøver af de problematiske materialer samt indeluften. Tag kontakt til Sealing Group, som kan sætte dig i forbindelse med uvildige eksperter i PCB-måling og PCB-forsegling. Sealing Group kan guide dig i forhold til PCB, pris på PCB-måling og et evt. overslag på udbedring.

Hvordan reducerer man PCB-niveauet i en bygning eller bolig?

PCB kan effektivt forsegles med ProSeal fra Sealing Group. ProSeal PCB-forsegler er i mere end 5 år blevet grundigt testet i samarbejde med Teknologisk Institut. Forseglingen af primærkilden giver en tilbageholdelse på mindst 99% og en reduktion i den testede indeluft til langt under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi.

Kan forsegling af PCB finde sted, mens bygningen benyttes?

Ja, ProSeal PCB-forsegler har dokumenteret effekt selv uden fjernelse af primærkilden. PCB-forsegling kan derfor anvendes som alternativ til sanering, og når sanering ikke er muligt.

Skal man ikke fjerne kilderne til PCB i bygningen?

Man skal ikke nødvendigvis fjerne kilderne til PCB. Hvis det vurderes, at PCB kan indkapsles og forsegles med PCB-forsegling, så er denne løsning bedst. Ved fjernelse af primærkilder vil der ofte i en periode (ofte mere end ét år) ske en forøgelse af PCB-afgasningen til indeluften. Fjernelse af kilderne til PCB kan således vente til, at ejendommen under alle omstændigheder skal renoveres.

Er der en grænse for PCB-koncentrationen i en bygning?

Ja, der er en grænse for PCB-koncentrationen i en bygning. Sundhedsstyrelsen har fastsat en grænseværdi, også kaldet aktionsværdi, for hvor høje PCB-koncentrationer, der må måles i indeluften, før der skal handles på problemet. Er PCB-niveauet højere end 300 ng. pr. m3 luft (PCB ≥ 300 ng/m3) anbefales det at prioritere en indsats for at reducere PCB-niveauet.

Er PCB forbudt at anvende i dag?

Ja, PCB blev forbudt i 1977. Stoffet er optaget på EU’s liste over farlige stoffer. PCB indgår som én af de 12 miljøgifte, som en række lande under Stockholm-konventionen har besluttet at nedbringe.

Hvor udbredt er PCB i danske bygninger?

En kortlægning igangsat af de relevante myndigheder tilbage i 2013 viser, at PCB er blevet anvendt i størstedelen af dansk byggeri i perioden 1950-1977. Undersøgelsen er foretaget ved stikprøvekontrol, og der er fundet PCB-koncentrationer i mere end 75% af de undersøgte bygninger; etageejendomme, offentlige institutioner, kontorbygninger og én- og tofamilieshuse.

Hvis ansvar er det at undersøge PCB-niveauet i en bygning?

Det er bygningsejers ansvar, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at opholde sig i. Det gælder for PCB i indeluften, som det gælder for f.eks. asbest eller skimmelsvamp.

Vil du vide mere om PCB-forgiftning?

Hvis du vil vide mere om PCB-forgiftning, PCB-forsegling eller andet der vedrører PCB, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.